اس ام اس فارسي – Smsfa

بروزترین وبلاگ اس ام اس , كاملترین مرجع پیام كوتاه , جدیدترین پیامك ها

اس ام اس عاشقانه به زبان عربی با ترجمه فارسی

اس ام اس عاشقانه به زبان عربی با ترجمه فارسی

 

عینیا بتحبک وقلبى بیحبک وحضنى بیضمک

چشمانم تو را دوست دارند , قلبم عاشق توست , آغوشم تو را می پرستد و آرزو دارد که تو را در خود پنهان نماید

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وینک قلبی اتعذب فی هواک

وینک قلبی العاشق ما ینساک

لا جوابات یا ناسینی فیهم شوق و ود وشایلین سلامات

کل یوم راح تجینی ترد لقلبی البسمه و للیل النجمات

 

کجا هستی  قلب من در عشق تو رنج و سختی زیادی کشید

کجا هستی قلب عاشق من هرگز تو را فراموش نمی کند

به نامه های من پاسخی نمی دهی در حالیکه نامه های من سرشار از دلتنگی و محبت هستند و در آن درود های بیشماری برای تو فرستاده ام

هر روز به خود می گویم که امروز از راه خواهی رسید و لبخند را به قلبم و ستاره ها را به آسمان باز خواهی گرداند

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لو حبنا غلطة
ترکنا غلطانین
ما زال عشقانین
مع بعض مرتاحین

اگر عشق ما خطاست
بگذارید خطاکار بمانیم
ما هنوز هم عاشقیم
و در کنار هم احساس آرامش میکنیم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

مش هاممنی الدنیی کلا وانت حدی
مش همی هنی شو بدون
بعرف شو بدی
بدی حبک أکتر بعد

 

دنیا برایم هیچ اهمیتی ندارد وقتی تو در کنارم هستی
برایم اهمیت ندارد که انها چه میخواهند میدانم
که من چه میخواهم
میخواهم که تو را بیشتر از این دوست داشته باشم

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

بدی أعطی عیونک وعد
رح نبقى دایماً لبعض
لولا بوکرا ترکنا بعض
هی أکبر غلطة
مکتوب علینا نشتاق
للحب الهنی
تیخلص عمر الأشواق
تتفنى الدنی

 

میخواهم به چشمانت وعده بدهم که ما همیشه برای هم
خواهیم بود حتی اگر فردا یکدیگر را ترک کنیم
و این بزرگترین اشتباه است
سرنوشت ماست که همیشه در اشتیاق چنین عشقی باشیم
تا شور عشق به پایان برسد
تا دنیا به پایان برسد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اللی کان من قبلک انت
و انت مش جنبی مکنتش عایشة فیه
و اللی حیکون بعدک انت
لو مکنتش انت فیه یا ریتنی اموت قبلیه

 

آنچه که در گذشته بر من سپری شده , قبل از آنکه تو وارد زندگی من بشی

هیچ کدام از آن لحظه ها برای من معنایی نداشتند , زیرا که تو در کنارم نبودی

و آنچه که در آینده پیش خواهد آمد اگر که تو را لحظه ای در آینده ی خود نیابم , در آن لحظه آرزوی مرگ خواهم کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

هتفضل فی قلبی  ,حیفضل حبک معایا
هتفضل فی قلبی یا حبیبی للنهایة
و سنین حتعدی علینا عاشقین
و الحب مالینا حتعیش هنا ویایا

تو در قلبم باقی خواهی ماند و عشق تو در اعماق وجودم ریشه خواهد کرد
تو تا آخرین لحظه ی عمرم در قلب من باقی خواهی ماند

و سالهای زیادی برای ما دو عاشق سپری خواهد شد
در حالیکه عشق سراسر وجود مارا فراگرفته است و تو تا ابد در کنار من زندگی خواهی کرد

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

غیب عن عنیا

ضیع من ایدیا

سیبنی عذابی لدموع عینیا

از پیش چشمانم دور شو

از بین دستانم ناپدید شو

و من را همراه با  رنجی که می کشم و اشکی که از چشمانم می چکد تنها بگذار

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

انت الحب اللی بکانی

نسانی حالی نسانی

یا منشف دمی بعروقی

اوعى تنسانی

تو آن عشقی هستی که باعث گریستن من شد

و باعث شد که من حال خود را فراموش کنم

ای کسیکه باعث خشک شدن خون در رگهایم شده ای

مواظب باش که لحظه ای من را فراموش نکنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

أحبـــــــــک بجنون….. خلیهم یدرون.. ویش بسوین؟… من بحر عدن یشربون..

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

أحبک حب ما بعده حسافة
أحبک والهوى یجمع ثلاثة
قلب وقلبک والمسافة

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

أبلمس شعاع الشمس
واکتب بالسمااسمک
أخلی النور مایغرب
واکتب علیکل نجمه
أحبک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

حبیبی انا من الولة احبک لدرجة ماعرف اعبرعن مشاعری اة لو تعرف قد ایش احبک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ماشی ومقبوله منک طبعا هذا لأنک حبیبی وانت یاحبیبی غالی …

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لا ی على بالک إنی أحبک وأعزک لا یا بابا اصحى إنت قطعه من قلبی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اذا حبیت فی حیاتی فحبیتک أنت و اذا فهمت معنى الحب ففهمتو بطریقتک أنت صعب علی یلی نادیتک حبیبی یستسلم ألبی أو یخضع لحب غیر حبک أنت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یا دنیا من الأمل یا حیاتی
أقول أحبک أم أهواک
أقول أعشقک بل متیم کیف یطیب لی العیش مع
سواک أین أنت أهمسک الحب فی أذناک أذاعب
خصال شعرک أین أنت یا حیاتی عذبنی الشوق

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

سلام الشوق أرسلک على قدر الفضا وال سلام کثر حبی لک تصور کیف یکــــون

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

اللة انه مایغیرنی زمانی عن مکانی ماتکبر لو ملکت المملکه والفیصلیه انت عندی معزة مالها إئتمانی لو خذاها بوش حط بن لادن خویه عهد منی یشهد الله دام یومی ماخذانی ما أخون العشرة اللی بیننا والروح حیه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تخیل دمع عینی یرسم على یدک الیمنى أحبک موت وعلى یسراک وحشتنی یا عمری !

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

والله انه مایغیرنی زمانی عن مکانی ماتکبر لو ملکت المملکه والفیصلیه انت لک عندی معزه مالها حد ائتمانی لوخذاها بوش منی حط بن لادن خویه عهد من یشهد الله دام یومی ماخذانی ما اخون العشرة اللی بیننا والروح حیه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

أحبک بکل أوقاتی أسمع قلبى یهمس همس أحبک لاخفق قلبى وجددلى عهود الحب !!!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

یامن بحبک تملک القلب وینک
تعال قلبی مشتکی هم وجراح
لمه وضمه واحضنه بیدینک
تعال خل الروح للروح تنساح

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لو عرف النحل طعم شفتیک لترک العسل واتى الیک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

تمنیت ا دمعة
حتى اولد فی عینیک
واعیش على خدیک
واموت عند شفتیک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کنت احسب هواک طیش وتعدى ماعرفت ان الهوى قبر وحفرته بیدی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

عطنی من احروف الغلا کلمة اغلیک
واعطیک قلبٍ ماحلم فیه مخلوق

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لمحة زعل من عیونک تموتنی بلا علة
وبسمة رضا من شفاتک تعیشتی العمر کلة

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

لا تزرع الحب فی قلبی اخاف یکبر ولاتسقیه
وت انت سبب جرحی وهمی فیه

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

وینک بغیت أحط واحد بدیلک
واحد بغى فی الحب یاخذ مکانک
واحد لعب بی لعب والله وکیلک
لو ما نهیت القلب روح زمانک

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

کیف اعبر عن غرامی وانت الغرام کیف اعبر عن اعجابی ونت اعجابی ما دریت ایش اکتب عنک یاهوى بالی؟؟؟غیر انی احبک وبس وعذرنی

* * * * * * * * * * *  ** * * * * * * * * * * *

عمری ما فکرت فیک .. وما خطر فی البال حبک .. لین قلبی قال أبیک .. وقالت عیونی أحبک

* * * * * * * * * * *** * * * * * * * * * * * *

أف .. حتى فی الحلم على بالی ..
تعرف لیش .. لأنک والله غالی .

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ما أقول احبک
یکفی
“متولع فیک”
کلمة احبک قالها
الف غیری …!!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

أفتح قناه قلبی
وشوف برامج غلاک
لا تغیر المحطه وأسمع
خبر عاجل
(((وحشتنی یاملاک)))

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

معک:
لآخر نبضه بقلبی
لآخر خطوه بدربی
لآخر حرف
لآصعب ظرف
لآخر صوت
لحد الموت

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

الحب:ان تجد الامان مع من تحبة
الحب:ان تجد الطیور الدفء فى حضن السماء
الحب: حب حقیقى
الحب: یجعل الانسان متفائل بالحیاة
الحب: انت تجد الدفء فى حضن من تحبة
الحب:هو حب الروح والنفس
الحب: لم یجعل الانسان یائس من الحیاة

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: